Praski kokon

Projekt pn. „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 927 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 869 524,70 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Planowany okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 31.12.2019
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
– Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
– Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”
– Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Opis działania:

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania wykluczeniu biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Rezultatami projektu będą:

– model, na który złożą się opracowane programy i wytyczne oraz rekomendacje
– wzrost potencjału jst i ngo, działających na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
– wzrost współpracy międzysektorowej
– zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej

Grupę docelową stanowić będą:

– rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży
– jst, jej podmioty i pracownicy z obszaru pomocy społecznej i edukacji
– ngo świadczące działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z przedstawicielami odbiorców (empowerment), przetestowanie i upowszechnienie modelu, a następnie włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

Model będzie opracowany i testowany na obszarze zdegradowanym społecznie i fizycznie na terenie wielkiej aglomeracji miejskiej, na którym występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, transmitowanych na następne pokolenia. To dzielnica Praga-Północ, podobszar Nowa Praga, obejmujący następujący kwartał ulic: Wileńska, Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Czynszowa (z ulicami Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej).

Odbiorcy wypracowywanego modelu:

– rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem
– podmioty samorządowe (działające w sektorze pomocy społecznej i edukacji ) oraz organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej  i aktywizacji zawodowej

W ramach pierwszej fazy projektu „Praski kokon” przeprowadzono diagnozę potencjału środowiska lokalnego Nowej Pragi oraz wypracowano Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB). W efekcie tych prac powstały następujące produkty:

 1. Diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga-Północ w ramach projektu „Praski kokon”.
 2. Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB) wraz z następującymi załącznikami:
  1. Standard Lokalnego Systemu Wsparcia Praski Kokon,
  2. Rekomendacje dotyczące współpracy asystenta rodzin i organizacji pozarządowych na rzecz rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi (wraz z dwoma załącznikami),
  3. Akademia Rozwoju Talentów,
  4. Poradnik dla specjalistów – jak pracować z rodzicami programem „Odzyskać dziecko”,
  5. Poradnik Rodziny Wspierające,
  6. Załączniki do Edukacji Rodzinnej,
  7. Załączniki do Animacji Samopomocy Sąsiedzkiej.