Zarząd i rada fundacji

Zarząd Fundacji

Magdalena Cechnicka

Izabela Owczaruk

Rada Fundacji

Przewodniczący Justyna Walczak

Za-ca przewodniczącego Monika Janus

Sekretarz Justyna Renkas

Cele

Działalność Fundacji Korale jest nastawiona na pomoc rodzinie w pełnym zakresie. Nasze podejście do rodziny zakłada, że jest ona pewną złożoną rzeczywistością i zbiorem, w której każdy element jest określany przez pozostałe. W związku z tym, na jakość funkcjonowania całej rodziny jako wspólnoty osób, mają wpływ wszyscy jej członkowie. Zatem działaniu naszemu poddawana jest nie pojedyncza osoba ale cały system.

Głównym celem naszej fundacji jest praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i dysfunkcją. Specjalizujemy się w diagnozie systemów rodzinnych i w planowaniu oddziaływań mających na celu uruchomienie zmian i nabycie przez rodziców takich umiejętności, aby mogli odzyskać swoje dzieci z placówek, rodzin zastępczych lub innych lub utrzymać je w bezpiecznych domach. Nasi specjaliści: psychologowie, terapeuci, trenerzy, specjalizują się w diagnozie rodzin i w specyfice pracy nad zmianami.
Realizujemy zadania w zakresie:

  • Profilaktyki występowanie ryzykownych zachowań osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy.
  • Zapewnienie pomocy terapeutycznej.
  • Poprawy sytuacji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem z powodów choroby alkoholowej i innych.
  • Interwencji w sytuacji kryzysu rodziny i pojedynczych osób.
  • Zapobieganie umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
  • Działania mające na celu integrację rodzin i zachowań abstynenckich.
  • Wspieranie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych.