SOS Rodzina

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 425 590,45 PLN
Wkład własny: 71 562,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 354 028,41 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
– Powiślańska Fundacja Społeczna
– Stowarzyszenie ASLAN
– Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”
– Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej  CIS
– Stowarzyszenie OD-DO
– Fundacja Miejsce Kreatywne

Opis projektu:

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zatrudnieniowej 120 os. z min. 40 rodzin wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 15 dzielnic m. st. Wa-wy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia opartego na sieci współpracy JST i NGO.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 120 os. w wieku 7-65 lat (50 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18-65 lat oraz 70 osób w wieku 7-65 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności korzystające ze wsparcia i świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:
– Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR),
– Wsparcie rodzin
– Asystent rodziny
– Poradnictwo rodzinne
– Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny
– Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci
– Doradztwo prawno – finansowe
– Trening kompetencji dotyczący edukacji finansowej
– Działania aktywizujące do podjęcia/kontynuacji nauki
– Indywidualne zajęcia reedukacyjne
– Coaching zawodowy
– Doradztwo zawodowe
– Szkolenia zawodowe
– Staże

Logo_SOS_Rodzina